DREZY.SK – VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
(ďalej len „VOP“)
 
1.       VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 
1.1. Internetový obchod DREZY.SK sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka v platnom znení, ako aj zákona č : 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
a zákonom číslo : 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 
1.2. Nákup v internetovom obchode DREZY.SK môžu realizovať fyzické aj právnické osoby (ďalej len „kupujúci“).
 
1.3. Prevádzkovateľom internetového obchodu DREZY.SK je:
Dextrade Žilina, s.r.o., Kamenná 9, 010 01 Žilina,
IČO: 30224802, IČDPH: SK2020445273,
zapísaná v obch. registri OS Žilina, č.vl. 191/L
Bankové spojenie: Sberbank Slovensko, a.s., IBAN: SK75 3100 0000 0042 6005 8506
tel: 041 / 7055 101         e-mail: info@drezy.sk
(ďalej len „predávajúci“)
 
1.4. Dohľad nad predajom tovaru a služieb predávajúceho, vrátane predaja prostredníctvom elektronického obchodu vykonáva:
 Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj 
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 041/ 7632 130, 041/7632 139 
fax č.: 041/ 7632 139
 
1.5. Zaslaním objednávky prostredníctvom tohto internetového obchodu a zaškrtnutím políčka v aplikácii objednávky, potvrdzuje kupujúci, že sa oboznámil s týmito VOP, porozumel ich obsahu a súhlasí s ich jednotlivými ustanoveniami.
 
1.6. Produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu (ďalej len „tovar“) určené pre výrobu nábytku a interiérov a sú dodávané v súlade s uvedenými technickými parametrami a zodpovedajú platným technickým normám. Farebné vyobrazenie tovaru nemusí presne zodpovedať skutočnosti, z dôvodu nepresnosti zobrazovacích jednotiek počítača.
 
2.       OBJEDNÁVANIE TOVARU 
 
2.1. Vyplnenie a odoslanie objednávky cez internetový obchod sa považuje za návrh kúpnej zmluvy. Prijatie objednávky je potvrdené kupujúcemu notifikačným e-mailom o zaevidovaní jeho objednávky do 60 min. po odoslaní objednávky. Notifikácia o prijatí objednávky nie je uzatvorením kúpnej zmluvy.
 
2.2. Podmienkou potvrdenia objednávky je povinné vyplnenie údajov pri objednávaní tovaru, resp. registrácii:
-    Meno a priezvisko kupujúceho / Názov firmy
(fyzické osoby/právnické osoby)
-    Fakturačná adresa / Sídlo firmy
-    Poštová adresa pre doručenie tovaru
-    Telefonický kontakt
-    E-mailová adresa
-    Právnická osoba: IČO, DIČ a IČDPH ak je právnická osoba plátca dane
-    Výber spôsobu doručenia tovaru
-    Výber spôsobu platby
 
2.3. Objednávky nad 200.-€, príp. objednávky položiek, ktoré nie sú skladom, môžu byť pred potvrdením telefonicky overované predávajúcim u kupujúceho, aby nedošlo k zneužívaniu internetového obchodu tretími osobami.
 
2.4. Predávajúci zašle kupujúcemu najneskôr nasledujúci pracovný deň elektronicky na
e-mailovú adresu uvedenú v objednávke potvrdenie objednávky. Potvrdenie objednávky obsahuje:
-    fakturačné údaje kupujúceho (včítane adresy dodania)
-    špecifikáciou tovaru
-    množstvo objednaného tovaru
-    jednotkovú cenu tovarov, celkovú hodnotu objednávky, včítane ostatných služieb, ak budú fakturované (dopravné, poštovné, balné, dobierečné a pod.)
-    termín dodania
 
2.5. Predávajúci môže v prípade objednávky položky dodávanej na základe osobitnej objednávky kupujúceho (ďalej len „tovar na objednávku“), vyžadovať od kupujúceho úhradu zálohy v dohodnutej výške, podľa druhu tovaru. Uhradením zálohy kupujúci zároveň dáva neodvolateľný súhlas s tým, že tovar na ktorý bol poskytnutá záloha, nespadá medzi tovary uvedené v § 12, odst. 5, zákona č.108/2000 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v aktuálnom znení a zároveň súhlasí s tým, že uhradí predávajúcemu zmluvnú pokutu, vo výške poskytnutej zálohy v prípade neprevzatia tovaru do 14 dní po dohodnutom termíne dodania. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje kupujúceho povinnosti zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu, pokiaľ sa nedohodne inak.
 
2.6. Objednávku možno stornovať bez poplatku v nasledujúci pracovný deň po obdržaní „Potvrdenia objednávky“ a to písomnou formou (e-mail, fax). V prípade, že predávajúci neobdrží storno objednávky, vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim záväzná kúpna zmluva.
 
2.7. Pridelenie individuálnych zliav a platobných podmienok pre registrované právnické osoby podlieha schváleniu prevádzkovateľa internetového obchodu. Registrované právnické osoby majú prístup k špeciálnym akciám a informáciám v rámci partnerskej zóny. Zneužitie týchto výhod môže mať za následok vyradenie užívateľa z partnerskej zóny.
 
3.       ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU – FYZICKÉ OSOBY

3.1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa v plnom rozsahu upravuje §§ 7 až 10 zákona číslo 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
3.2. Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy , spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa
-    prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
-    uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
-    uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
 
3.3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 
3.4. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je :
3.4.1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
3.4.2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
3.4.3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
3.4.4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
3.4.5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
3.4.6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
3.4.7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
3.4.8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
3.4.9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
3.4.10.     predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
3.4.11.     poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
3.4.12.     poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
3.4.13.     Kupujúci berie na vedomie, že v prípade objednávky tovaru, v internetovom obchode označeného ako tovar „na objednávku“ (dodávaného na základe osobitnej objednávky kupujúceho) nespadá tento medzi tovary uvedené v § 12, odst. 5, zákona č.108/2000 Z.z. a nie je možné ho vrátiť v zmysle predchádzajúceho bodu.

3.5. Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy sa v plnom rozsahu upravuje § 8 zákona číslo 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.
 
3.6. Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení :
- zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla dodávateľa alebo
- zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu pre vybavovanie objednávok
- doručeným osobne počas pracovnej doby do sídla predávajúceho
 
3.7. Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.
 
3.8. Povinnosti predávajúceho a spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy sa v plnom rozsahu spravujú §§ 9 a 10 zákona číslo 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
3.9. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
 
3.10.Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si dodávateľ a kupujúci všetky vzájomne prijaté plnenia. Kupujúci spolu s vráteným tovarom musí predložiť doklad o kúpe tovaru. Kupujúci je povinný tovar pri ktorom odstupuje od zmluvy vrátiť predávajúcemu späť: nepoužívaný , nepoškodený, kompletný v stave v akom mu bol dodaný ( vrátane príbalového letáku a pod.) , a v pôvodnom obale ( pokiaľ je to možné , inak zabalený spôsobom obvyklým a potrebným na zachovanie kvality a množstva tovaru ) .
 
3.11.Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy je povinný vrátiť tovar dodávateľovi , pričom má možnosť tak urobiť na ktorejkoľvek prevádzke spoločnosti DEXTRADE Žilina, s.r.o..
 
3.12.Predávajúci odporúča kupujúcemu tovar poistiť v súvislosti s jeho vrátením. Zásielky na dobierku predávajúci neprevezme.
 
4.       CENY, PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY
 
4.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať a kupujúci odobrať tovar uvedený v kúpnej zmluve v dohodnutom termíne.
 
4.2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane služieb, uvedených v kúpnej zmluve.
 
4.3. Platbu za tovar môže kupujúci uskutočniť týmto spôsobom:
Pred dodaním tovaru:
-    bankovým prevodom – úhradou zálohovej faktúry na účet spoločnosti Dextrade Žilina, s.r.o.
Pri dodaní tovaru kuriérom, resp. pri vlastnom odbere:
-    dobierkou (podľa prepravnej spoločnosti)
-    v hotovosti, v niektorej z organizačných jednotiek spoločnosti Dextrade Žilina, s.r.o.
Po dodaní tovaru (len registrovaní obchodní partneri s prideleným kreditným limitom od
predávajúceho):
-    bankovým prevodom – úhradou faktúry na účet spoločnosti v dohodnutej lehote splatnosti
-    v hotovosti, v niektorej z organizačných jednotiek spoločnosti Dextrade
 
4.4. Ceny označené ako „VÝPREDAJ“, alebo „AKCIA“ platia len do vypredania zásob, príp. do termínu platnosti akcie.
 
4.5. Dodacia lehota pre skladové položky je do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Dodacie lehoty tovarov na objednávku (na externom sklade, príp. zákazkové objednávky) sú uvedené v potvrdení objednávky. Vznikom kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s dodacím termínom uvedeným v potvrdení objednávky.
 
4.6. V prípade, že sa zmenia podmienky dohodnuté v kúpnej zmluve pred dodaním tovaru, navrhne predávajúci kupujúcemu zmenu. Pokiaľ kupujúci nebude navrhovanú zmenu akceptovať, má právo na odstúpenie od zmluvy a prípadné vrátenie zálohy.
 
4.7. Pri objednávkach nad 100.-€ s DPH je doprava na miesto určenia v rámci SR zdarma.
Pri objednávkach do 100,-€ s DPH účtujeme dopravné v rámci SK následovne:
-    štandartné poštovné:       8,-  € s DPH
 
4.8. Kupujúci zároveň týmto dáva súhlas s elektronickým zasielaním faktúr. Zasielané elektronické faktúry sú vo formáte PDF, zabezpečené proti pozmeňovaniu obsahu a spĺňajú všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle § 75 a 76 zákona o DPH c.222/2004 Z.z. v platnom znení. Zaslaním objednávky dáva kupujúci súhlas so zasielaním našich faktúr v elektronickej podobe, v zmysle §31-36 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v platnom znení.
 
5.       REKLAMÁCIE

Reklamácie tovaru upravuje Reklamačný poriadok spoločnosti Dextrade Žilina. Reklamačný poriadok si môžete pozrieť kliknutím SEM.
 
6.       OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
6.1. Prevádzkovateľ internetového obchodu, spoločnosť DEXTRADE Žilina, s.r.o. zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne za účelom splnenia záväzkov, ktoré mu vyplývajú z prijatia objednávky od kupujúceho.  V zmysle zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode a zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov je kupujúci (dotknutá osoba) povinný pravdivo vyplniť všetky požadované údaje.
 
6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu e-mailovú adresu a adresu pre doručenie tovaru.
 
6.3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu, e-mailovú adresu a adresu pre doručenie tovaru.
 
6.4. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov a za účelom zabezpečenia prepravných služieb na doručenie zakúpeného tovaru. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci uchováva osobné údaje kupujúceho na dobu určitú. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 
6.5. Nákup v e-shope je možný aj bez registrácie kupujúceho. Pokiaľ sa kupujúci rozhodne registrovať, získava tým možnosť zapojiť sa do zvýhodnených akcii a kampaní e-shopu. V takom prípade má kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.
 
6.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účely spracovania objednávky kupujúceho.
 
6.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
 
6.8. V zmysle § 28 ZnOOÚ má dotknutá osoba (Kupujúci) právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
6.8.1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
6.8.2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní jeho osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
6.8.2.1. identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
6.8.2.2. identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
6.8.2.3. účel spracúvania osobných údajov,
6.8.2.4. zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ
6.8.2.5. doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
6.8.2.5.1.                   poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi mu aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý mu túto povinnosť ukladá, a upovedomí ho o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
6.8.2.5.2.                   tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
6.8.2.5.3.                   okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
6.8.2.5.4.                   formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
6.8.2.5.5.                   tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
6.8.3. Pri vydaní rozhodnutia podľa bodu 6.8.6 týchto Obchodných podmienok je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
6.8.3.1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
6.8.3.2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
6.8.3.3. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
6.8.3.4. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
6.8.3.5. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
6.8.3.6. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.
6.8.4. Právo kupujúceho podľa ods. 6.8.6. a 6.8.7. týchto Obchodných podmienok možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
6.8.5. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
6.8.5.1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
6.8.5.2. využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
6.8.5.3. poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.
6.8.6. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
6.8.7. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 6.14. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
6.8.8. Ak kupujúci uplatní svoje právo
6.8.8.1. písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
6.8.8.2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,
6.8.8.3. u sprostredkovateľa podľa predchádzajúcich dvoch bodov týchto Obchodných podmienok, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
 
6.9. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 
6.10.Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 
6.11.Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 
6.12.Žiadosť kupujúceho podľa ods. 6.8. týchto Obchodných podmienok vybaví predávajúci bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 
6.13.Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 6.8. týchto Obchodných podmienok najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
 
6.14.Obmedzenie práv kupujúceho podľa ods. 6.8.4. týchto Obchodných podmienok predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 
6.15.Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v ods. 6.2. a 6.3. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov: IN TIME, s.r.o. (kuriérny prepravca UPS), Slovenská pošta, a.s., Slovenský doručovací systém, s.r.o.
 
7.       ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
7.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak  je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
 
7.2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 
7.3. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 
7.4. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi v celom rozsahu súhlasí.
 
7.5. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
 
7.6. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 
7.7. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke www.DREZY.sk